Oprogramowanie i pliki do pobrania

Oprogramowanie Acronis True Image WD Edition

Rozmiar pliku: 405 MB
Version (Wersja): 2016 WD Edition, Build 33
Data wydania: 12/16/2016 | Informacje o wersji

Pobierz


Opis
Oprogramowanie Acronis True Image WD Edition klonuje dyski, wykonuje kopie zapasowe systemu operacyjnego, aplikacji, ustawieñ i wszystkich danych. Mo¿e równie¿ bezpiecznie kasowaæ poufne dane, które nie s¹ ju¿ potrzebne. Oprogramowanie firmy True Image WD Edition oferuje niezbêdne narzêdzia do przywrócenia systemu w razie utraty danych, przypadkowego usuniêcia cennych plików lub folderów, a nawet awarii dysku twardego. W przypadku wyst¹pienia awarii blokuj¹cej dostêp do danych lub maj¹cej wp³yw na komputer, masz mo¿liwoœæ ³atwego przywrócenia systemu i utraconych danych.
Obsługiwane systemy operacyjne
  • Windows 7 SP1 (all editions)
  • Windows 8 (all editions)
  • Windows 8.1 (all editions)
  • Windows 10 - starting with Update 2 (WD ATI 6126 or greater)
Instrukcja

Wymagany jest co najmniej jeden dysk twardy WD pod³¹czony do komputera, aby zainstalowaæ i uruchomiæ produkt.

Procedura instalacji jest bardzo prosta.
  1. Pobierz plik .zip zawierajÂący pliki wykonywalne oraz podrĂŞcznik uÂżytkownika.
  2. Rozpakuj plik .exe i podrĂŞcznik uÂżytkownika.
  3. Uruchom plik wykonywalny i wykonuj instrukcje wyœwietlane na ekranie.


Oprogramowanie wg produktu

Oprogramowanie układowe produktu

* Jeżeli Twój produkt nie jest wymieniony powyżej, odwiedź stronę produktu.