Software a stažení

Data Lifeguard Diagnostic pro Windows

Velikost souboru: 606 KB
Verze: v1.37
Datum vydání: 02/27/2020 | Poznámky k vydání

Stáhnout


Popis
Tato verze programu Data LifeGuard Diagnostics je urèena pro operaèní systémy Windows. Slouží k testování interních a externích diskù WD. Kromì toho, poskytuje informace o èísle modelu a sériových èíslech WD pevných diskù pøipojených k poèítaèi.
Podporované operační systémy
 • Windows 10
 • Windows 8 32/64-bit versions
 • Windows 7 32/64-bit versions
 • Windows Vista 32/64 bit versions
 • Windows XP 32/64-bit versions
Pokyny
 1. Stáhnìte si program Data Lifeguard Diagnostics – soubor WinDlg_vx_xx.zip.
 2. Rozbalte jeho obsah a spuste program souborem WinDlg_vx_xx.exe. Pokud používáte systém Windows Vista nebo novìjší, budete muset kliknout na soubor WinDlg_vx_xx.exe pravým tlaèítkem myši a zvolit možnost Spustit jako správce.
 3. Pokraèujte pøeètením a potvrzením licenèní smlouvy.
 4. Hlavní obrazovka programu je rozdìlena na dvì okna. V horním oknì se zobrazí disky ve vašem systému, které jsou k dispozici pro testování. Zobrazí se èíslo modelu, sériové èíslo, kapacita a status SMART ke každému disku. Informace o diskovém oddílu vybrané jednotky se zobrazí v dolním oknì.
 5. Zvýraznìte jednotku a vyberte pøíslušnou ikonu na horním øádku pro spuštìní testu nebo zobrazení SMART stavu.
 6. Když kliknete na ikonu Run Tests, objeví se okno „DLGDIAG – zvolte možnost“.
 7. Zobrazí se vám následující možnosti:
  • RYCHLĂť TEST - provede rychlĂ˝ SMART test jednotky a shromáždĂ­ a ovìøí informace obsaĹľenĂ© na disku.
  • ROZŠÍØENĂť TEST - provede Ăşplnou kontrolu mĂ©dia disku pro detekci špatnĂ˝ch sektorĂą Test mùže v závislosti na velikosti disku trvat nìkolik hodin.
  • ERASE - zapíše na disk nuly s moĹľnostĂ­ Full Erase (ĂšplnĂ© vymazánĂ­) nebo Quick Erase (RychlĂ© vymazánĂ­). SouborovĂ˝ systĂ©m a data budou ztracena.
  • ZOBRAZIT VĂťSLEDKY TESTU - zobrazĂ­ vĂ˝sledek poslednĂ­ho testu.
 8. Vyberte test, který chcete provést, a kliknìte na tlaèítko Start.
 9. Po dokonèení testu budete informování o úspìšnosti/chybách testování. Kliknìte na tlaèítko Zavøít.


Software podle produktu

Firmware produktu

* Pokud není váš produkt uveden v seznamu výše, navštivte webové stránky produktu.