Oprogramowanie i pliki do pobrania

Data Lifeguard Diagnostic dla Windows

Rozmiar pliku: 606 KB
Version (Wersja): v1.37
Data wydania: 02/27/2020 | Informacje o wersji

Pobierz


Opis
To jest wersja programu Data LifeGuard Diagnostics dla systemu Windows. Program ten sprawdza wewnêtrzne i zewnêtrzne dyski WD. Ponadto wyœwietla model i numer seryjny dysków WD pod³¹czonych do Twojego systemu.
Obsługiwane systemy operacyjne
 • Windows 10
 • Windows 8 32/64-bit versions
 • Windows 7 32/64-bit versions
 • Windows Vista 32/64 bit versions
 • Windows XP 32/64-bit versions
Instrukcja
 1. Pobierz Windows Data Lifeguard Diagnostics, WinDlg_vx_xx.zip
 2. Rozpakuj i uruchom program WinDlg_vx_xx.exe. Je¿eli komputer pracuje w œrodowisku Windows Vista (lub nowszym), musisz klikn¹æ prawym przyciskiem myszy plik WinDlg_vx_xx.exe i wybraæ opcjê Run As Administrator (Uruchom jako administrator).
 3. Aby kontynuowaæ, przeczytaj i zaakceptuj umowê licencyjn¹.
 4. Na g³ównym ekranie programu znajduj¹ siê dwa okna. W górnej czêœci widoczne s¹ napêdy dostêpne do testowania. Wyœwietlane s¹ numer modelu, numer seryjny, pojemnoœæ oraz status SMART ka¿dego dysku. W dolnym oknie s¹ wyœwietlane informacje o partycjach dla wybranego dysku.
 5. Po wskazaniu dysku i wybraniu ikony w górnej czêœci mo¿na przetestowaæ dysk i sprawdziæ status funkcji SMART.
 6. Wybranie ikony uruchomienia testów powoduje wyœwietlenie okna „DLGDIAG - Select an Option”.
 7. Zobaczysz nastĂŞpujÂące opcje:
  • QUICK TEST (TEST SKRĂ“CONY) - przeprowadza szybki autotest SMART dysku w celu zgromadzenia i zweryfikowania informacji Data Lifeguard zawartych w napĂŞdzie.
  • EXTENDED TEST (TEST ZAAWANSOWANY) - przeprowadza peÂłne skanowanie noĹ“nika w celu wykrycia nieprawidÂłowych sektorĂłw. Sprawdzanie moÂże zaj¹æ kilka godzin w zaleÂżnoĹ“ci od wielkoĹ“ci dysku.
  • ERASE - zapisuje zera na dysku. DostĂŞpne sÂą opcje Full Erase (peÂłne kasowanie) i Quick Erase (szybkie kasowanie). Ta czynnoϾ powoduje utracenie systemu plikĂłw i danych.
  • VIEW TEST RESULT (ZOBACZ WYNIK TESTU) - pokazuje najnowsze wyniki testu.
 8. Wybierz test, który chcesz przeprowadziæ i kliknij przycisk Start.
 9. Kiedy test siê zakoñczy, wyœwietli siê wiadomoœæ o pomyœlnym lub nieudanym wykonaniu. Kliknij przycisk Zamknij.


Oprogramowanie wg produktu

Oprogramowanie układowe produktu

* Jeżeli Twój produkt nie jest wymieniony powyżej, odwiedź stronę produktu.